Mandala Spa and Villa Resort
Feed Your Body and Soul
 

Contact Us To: +632 4337532 / 9295671 / 9282101 / 9941145
Cell No: +63 9473241969 / +63 09052235745 / +63 09476902228 Book Now
US Number: +1-415-251-45-41, Skype id: manila.booking, YM id: bookingph@yahoo.com

Mandala Spa và Villas Resort Boracay 

T?ng quan 

mandala spa and villas boracay resort

Mandala Spa Resort Villas là m?t nơi ngh? ngơi cung c?p s?c kh?e và gi?i trí cho linh h?n và cơ th?. Ph?ng t?m l?n và g?i c?m v?i t?m ngoài tr?i và m?t b?n t?m đ?ng mi?n phí đ? thư?ng th?c trong m?t b?n t?m hoa c?a s? l?a ch?n c?a b?n. Mandala Spa và Villas Villas Resort k?t n?i v?i m?t ban công nơi khách có th? nghe ti?ng chim hót và trong gió. Ph?ng t?m l?n và g?i c?m v?i t?m ngoài tr?i và m?t b?n t?m đ?ng mi?n phí đ? thư?ng th?c trong m?t b?n t?m hoa c?a s? l?a ch?n c?a b?n. M?i Villa Resort trong m?n đà la Spa và Villas đ?n m?t l?p h?c Yoga hàng ngày bao g?m hư?ng d?n cho 2, 1 massage mi?n phí Qi hàng ngày ho?c 1daily t?m hoa mi?n phí ho?c s? l?a ch?n c?a b?n 1 ch? đ? ăn u?ng th?c ph?m làm s?ch và s?ng. 

Mandala Spa và Villas ph?ng Resort 

Resort Villa 

resort villa mandala spa and villas resort boracayresort villa mandala spa and villas resort boracay

resort villa mandala spa and villascr resort villa mandala spa and villas

Resort Villa Giá cho 2 ngư?i và bao g?m: 

• VIP chuy?n đ?n và t? sân bay Caticlan. 
• ki?m tra tư nhân và nư?c u?ng 
• Mi?n phí truy c?p internet không dây 
• b?a ăn sáng buffet hàng ngày cho hai ngư?i, 
• l?p yoga hàng ngày cho hai ngư?i. 
• M?t Qi massage mi?n phí cho t?i thi?u 2 đêm ? l?i ho?c 
• M?t t?m hoa mi?n phí t? menu t?m c?a chúng tôi cho t?i thi?u 2 đêm ? l?i ho?c làm s?ch và s?ng Th?c ph?m ch? đ? ăn u?ng gi?m cân cho m?t ngư?i. 

 


Mandala Spa và các cơ s? Villas Resort & D?ch v? 

Pool Villa 

pool villa mandala spa and villas boracaypool villa mandala spa and villa

mandala spa and villa boracay resort

Day Spa 

private day spa mandala spa and villas

Massage c?a b?n di?n ra t?i Yang Yin Pavilion, chia s? khu v?c đi?u tr? c?a chúng tôi. N?u b?n mu?n massage c?a b?n trong s? riêng tư c?a Villa, xin vui l?ng ghi r? khi đ?t ph?ng. 

Mandala Spa Villas Ch? k? Massage Mandala Resort 1:35 gi? 
Đ?u hàng tâm trí và cơ th? c?a b?n đ? massage mà s? d?ng th? áp l?c và tr?i dài nh? nhàng. Đư?c thi?t k? đ? đưa b?n vào m?t tr?ng thái r?t sâu s?c v? thư gi?n, massage ch? k? là đi?m kh?i đ?u c?a các gói đi?u tr? spa khác nhau đư?c cung c?p t?i Mandala Spa. 


Mandala Spa và b?ch huy?t Villas Resort thoát nư?c Massage 1:30 gi? 
H? th?ng b?ch huy?t c?a chúng tôi h? tr? cơ th? trong vi?c thu th?p và lo?i b? các ch?t gây ô nhi?m và các s?n ph?m ph? ch?t th?i thông qua các m?ch b?ch huy?t tinh t? mà ch?y dư?i da. Đây là h?nh th?c r?t nh? nhàng xoa bóp c?i thi?n d?ng ch?y b?ch huy?t, mà đư?c slugglish t? căng th?ng. K?t qu? là đ?i m?i năng lư?ng và s?c ch?u đ?ng, d?n đ?u m?t s?c kh?e t?t hơn và s?c s?ng. 

Mandala Spa và Massage Villas Resort Mandala mô sâu 2:20 gi? 
M?t massage toàn thân b?ng cách s? d?ng áp l?c mô sâu và đ?t qu? qua s?i. C?m th?y đau và cơ b?p m?t m?i mang l?i c?m ?ng đi?u tr? c?a bác s? chuyên khoa c?a b?n. L? tư?ng cho nh?ng ngư?i thư?ng th?c trong th? thao và các ho?t đ?ng th? ch?t instense. B?ng cách làm vi?c vào l?p cơ sâu hơn, căng th?ng lâu nay trong cơ th? đư?c phát hành. 


Mandala Spa và Villas Resort Massage Natal trư?c 01:30 gi? 
M?t massage c?n thi?t đư?c thi?t k? đ? chăm sóc cho ph? n? mang thai. Khi b?n n?m trên m?t c?a b?n, đư?c h? tr? b?i m?t cái g?i cơ th?, k? thu?t mô nh? nhàng sâu và kéo dài nhào t?t c? các căng th?ng và m?t m?i. Nh?ng ngư?i khó khăn n?m úp xu?ng ho?c th?ng đ?ng c?ng có th? có l?i này mát-xa, vùng phía. 

Mandala Spa và bi?t th? tr? li?u Resort đá Magic 2:15 gi? 
Có ngu?n g?c t? truy?n th?ng Kahuna c? Hawaii Pohaku ("Healing Stones"). Magic đá Mandala Spa cho phép b?n tr?i nghi?m các ngu?n năng lư?ng hài h?a gi?a "s?ng" đá nóng và l?nh trong nghi th?c massage. C?m th?y cơ th? c?a b?n và mang l?i tinh th?n này Theraphy ph?n kh?i và m?nh m?. 

Mandala Spa và Villas Resort Hawaii Kahuna Massage 2 gi? 
Massage này đư?c đ?c trưng b?ng cách yêu thương Huna và nuôi dư?ng cách ti?p c?n đ? ch?a b?nh toàn di?n tr? v? s? cân b?ng cho tâm trí, cơ th? và tâm h?n. Thông qua dài và đ?t qu? nh?p đi?u nh? nhàng và s? d?ng d?u d?a, nó là m?t cách đ?p đ? nuôi dư?ng da, khôi ph?c l?i ni?m vui bên trong và t?o ra m?t c?m giác lâu dài c?ng đư?c. 

Mandala Spa và Villas Resort Polynesia Symphony Massage 2 gi? 
K? thu?t này có b?n tay đi?u tr? m?t m?t chi?u kích sâu xa c?a thư gi?n. Hai bác s? chuyên khoa làm vi?c trong unison, đ?ng b? và phong trào gracefull ch?y Hula. K?t h?p v?i d?u d?a, m?t trong nh?ng kinh nghi?m nuôi dư?ng bên ngoài và s?c s?ng m?i. 

Mandala Spa và Villas Resort WATSU 

Mandala Spa và Villas Resort Watsu 30 - 50 phút 
Nh?p m?t nhà nư?c r?t sâu s?c v? thư gi?n khi b?n đ?u hàng v? tr? trong khi b? và nuôi dư?ng trong nư?c. M?t kinh nghi?m đáng kinh ng?c. 

Mandala Spa và Villas Resort WaterDance 50 phút 
Linh h?n khao khát đư?c t? do kinh nghi?m ni?m vui trong đi?u tr? nư?c này 3-dimentional. V?i s? tr? giúp c?a noseclips, b?n đư?c đưa vào m?t cu?c hành tr?nh dư?i nư?c. 

Mandala Spa và Villas Resort YOGA 
Năng lư?ng và giai đi?u cơ th? c?a b?n, v?n c?n tâm trí c?a b?n và b?nh t?nh c?m xúc c?a b?n trong m?t trong các l?p h?c yoga c?a chúng tôi. Các l?p h?c đư?c m? cho ngư?i m?i b?t đ?u và h?c viên tiên ti?n Hatha yoga. H?y ki?m tra v?i vi?c ti?p nh?n spa l?ch h?c và t?nh tâm yoga. Các l?p h?c tư nhân c?ng có th? đư?c s?p x?p v?i giáo viên hư?ng d?n Yoga có xác nh?n c?a chúng tôi. 

Mandala Spa và Villas Resort K?T N?I SOUL 

Mandala Spa Resort Villas Th? ra! 2 gi? 
M?t phiên h?p đ?c bi?t v?i tư v?n Mandala, bà Mo-Ching Yip. D?a trên vi?c đ?c shes nào c?a cơ th? c?a b?n, Mo-Ching ho?t đ?ng phát hành căng th?ng trong các m?i n?i th?n kinh cơ và cân b?ng l?i các ngu?n năng lư?ng. Bao g?m m?t b?n t?m hoa, ph?n kh?i! 

Mandala Spa và Villas Resort Reiki 50 phút 
Tăng cư?ng th? ch?t, tinh th?n và t?nh c?m thông qua năng lư?ng sinh l?c ph? quát đư?c chuy?n b?ng Th?c s? Reiki c?a b?n thông qua th?c hành ch?a b?nh ... 

Mandala Spa và t?y t? bào ch?t Resort Villas 
Đư?c thi?t k? đ? t?y t? bào ch?t và giai đi?u da. 

Mandala Spa và Villas Resort Mandi Lulur 2:30 gi? 
Có ngu?n g?c t? các cung đi?n Hoàng gia trong Java, chà k? l? này có ch?a m?t s? pha tr?n c?a ngh?, các lo?i th?o m?c và gia v?, và đư?c theo sau b?i m?t gi?t gân s?a chua nh? nhàng. 

Mandala Spa và Villas Resort Boracay Glow Salt 2:30 gi? 
Kinh nghi?m nh?ng bí m?t c?a da Boracay xinh đ?p v?i công th?c truy?n th?ng c?a các lo?i th?o m?c Boracay, mu?i bi?n, d?u thơm, và các ch?t chi?t xu?t t? ??th?c v?t nhi?t đ?i này. 

Mandala Spa và Villas Resort k?t thúc t?t đ?p 
Đư?c thi?t k? đ? làm s?ch, dư?ng ?m, và sâu nuôi dư?ng làn da, chúng ta s? d?ng lá chu?i đ? b?c cơ th? và tăng cư?ng các tính ch?t xâm nh?p c?a t?t c? các thành ph?n t? nhiên c?a chúng tôi. 

Mandala Spa và Villas Resort mát dưa chu?t Aloe Gói 2:30 gi? 
Bi?t đ?n t? lâu như các th?y lang da, v?a chu?n b? dưa chu?t và lô h?i đ? làn da c?a b?n mát m? và l?i ng?m nư?c. A ph?i cho làn da ti?p xúc v?i m?t tr?i và bi?n. 

Mandala Spa và Villas Resort đu đ?, d?a Body Ba Lan 2: 20 gi? 
Mang l?i cho làn da c?a b?n m?t ánh sáng r?ng r? và t?a sáng v?i quy?n h?n và trao đ?i ch?t t?y t? bào ch?t nh? nhàng kích thích các enzyme ăn qu?. 

Mandala Spa Resort Villas Rong bi?n Wraps 2:30 gi? 
Kinh nghi?m nh?ng l?i ích l?n c?a ti?n thư?ng c?a đ?i dương, cho tính ch?t gi?i đ?c và xây d?ng l?i cơ th? c?a b?n thông qua các thu?c tính k? di?u c?a bi?n. 

Mandala Spa và Villas Chăm sóc da m?t Resort 

Mandala Spa và Villas Resort T?t c? các m?t t? nhiên 1:05 gi? 
Mộc lên rậm rạp trong s? phong phú xa hoa c?a tính ch?t nh? nhàng c?a thiên nhiên làm vi?c vào các khu v?c nh?y c?m c?a khuôn m?t c?a b?n, thông qua nét c?n th?n và nh? nhàng, đ? l? làn da tươi tr?, r?ng r? và sáng. 

Mandala Spa và Villas Resort Hoàng gia Cam th?o và trà xanh m?t (Pevonia) 01:30 gi? 
Đi?u này m?t n? trên khuôn m?t, nuôi dư?ng và ch?a b?nh thang máy t?p ch?t và b? sung dư?ng ch?t khoáng ch?t và vitamin cho da c?a b?n. Thông qua m?t chu k? c?a m?t n? nóng lên và làm mát, cho phép t? nhiên thành ph?n nh? nhàng và đ?t qu? đ? chăm sóc c?n th?n Mandala Spa đ? làm d?u, ch?a lành, và ph?c h?i làn da c?a b?n đ?i v?i s?c kh?e t?i ưu. 

Mandala Spa và Villas Resort tr? hóa 

Mandala Spa và Karma Villas Resort Shodhana (Truy?n th?ng Ayurvedic) 02:30 gi? 
L?y c?m h?ng t? h? th?ng c? xưa c?a ?n Đ? c?ng đư?c g?i là Ayurveda, nghi l? này 3-ph?n thúc đ?y ch?a b?nh và tr? hóa b?ng cách lo?i b? các đ?c t? môi trư?ng ra kh?i cơ th?, cho phép năng lư?ng quan tr?ng đ?i v?i d?ng ch?y t? do, trong khi indulging các giác quan v?i các lo?i d?u và mùi thơm k? l?. 

... như massage n?i l?ng các t?p ch?t khi d?u mè herbalized thâm nh?p vào t? bào c?a b?n ... nhi?t t? ph?ng t?m hơi coaxes nh?ng ch?t đ?c không mong mu?n và như chà ubvartan nh? nhàng làm tróc da c?a b?n ... k? ni?m trong ki?n ??th?c mà b?n s? xu?t hi?n h?i sinh. 

Mandala Spa và Villas Resort Swedana 2 gi? 
S? k?t h?p gi?a massage b?ng cách s? d?ng d?u mè herbalized và ph?ng t?m hơi sau khi là ngư?i chi?n th?ng cho de-nh?n m?nh và làm s?ch h? th?ng c?a b?n. 

Mandala Spa và Villas Resort GÓI 
Ti?p t?c thư?ng th?c c?a b?n t?i Mandala Spa, chúng tôi đang cung c?p gói khách c?a chúng tôi là s? k?t h?p c?a hai hay nhi?u phương pháp đi?u tr? khác nhau. 

Mandala Spa và Villas Resort Công chúa đi?u tr? 4 gi? 
B?t đ?u v?i m?t b?n t?m th?c ph?m hoa, kích thích các giác quan c?a b?n như b?n cu?c hành tr?nh qua cây b?i và b?c c?a s? l?a ch?n c?a b?n, mộc lên rậm rạp gi?a hoa trong b?n t?m nóng c?a b?n, năng su?t nuôi dư?ng Massage Ch? k? c?a chúng tôi Mandala, sau đó c?m th?y t? c?a b?n v?i m?t khuôn m?t r?ng r? nh?t. Và khi b?n đi ra kh?i ?o tư?ng c?a b?n, u?ng trà th?o dư?c ? sân thư?ng. 

Mandala Spa và Gói Villas Resort Gentleman c?a 03:25 gi? 
Thư gi?n khi đư?c hư?ng d?n thông qua m?t c? r?a ho?c b?c c?a s? l?a ch?n c?a b?n; tr?nh ch?a b?nh tr? li?u c?m ?ng c?a b?n trong Massage Mandala Ch? k? c?a b?n, ti?p thêm sinh l?c trong b?n t?m hoa, quà t?ng chính m?nh v?i m?t khuôn m?t, sau đó thư gi?n v?i trà th?o dư?c ? sân thư?ng. 

Mandala Spa và Villas Resort Thalasso Suite 3 gi? 
Re-khoa?ng ho?a t? bào c?a b?n v?i các ch?t dinh dư?ng tươi t? bi?n. Chà loofah c?a chúng tôi s? chu?n b? cho làn da c?a b?n t?m t?o bi?n. Xây d?ng đ?c đáo c?a chúng tôi kích thích quá tr?nh trao đ?i ch?t, c?i thi?n làn da và thúc đ?y tái t?o t? bào. Thông qua các thu?c tính b?n v? c?a nó, li?u pháp này c?ng l? tư?ng đ? gi?m cellulite. 

Mandala Spa và Bliss Villas Resort Boracay 3:25 gi? 
C?m th?y say sưa trong h?nh phúc khi b?n g?p s? k? di?u c?a m?t chà ho?c b?c c?a s? l?a ch?n c?a b?n, cho phép d?u l?ng m?n c?a chúng tôi pha tr?n đ? thâm nh?p vào làn da c?a b?n thông qua Massage Ch? k? Mandala c?a chúng tôi, vui thích t?m nư?c nóng m?t mùi hương truy?n; có đư?c m?t ánh sáng r?c r? v?i m?t khuôn m?t, và thư?ng th?c trà t?i sân thư?ng. 

Mandala Spa và Villas Resort gi? nư?c Journey 2:50 
Đ?u hàng nư?c ... đ? cho tâm h?n b?n đư?c l?ng nghe ... cu?c hành tr?nh thông qua Watsu ho?c V? nư?c, tích h?p kinh nghi?m c?a b?n khi b?n đư?c đi?u tr? Massage Ch? k? Mandala c?a chúng tôi và t?m hoa huy?n tho?i c?a chúng tôi. 

Mandala Spa và Villas Resort Watsu Hai 2 gi? 
Chia s? m?t kinh nghi?m Watsu đáng kinh ng?c v?i ngư?i thân yêu c?a b?n và làm sâu s?c hơn k?t n?i c?a b?n như b?n t?m hi?u làm th? nào đ? an toàn cái nôi nuôi dư?ng nhau trong nư?c, l?y nhau vào m?t tr?ng thái thư gi?n r?t sâu s?c v?, m?t trong nh?ng đ?u hàng v? tr?. 

Mandala Spa và Villas Resort tr? li?u cà phê xanh (Pevonia) 03:30 gi? 
Gi?m béo chà cơ th? sang tr?ng và qu?n gi?i đ?c cơ th? và các công ty c?a b?n da, c?ng như làm gi?m s? xu?t hi?n c?a cellulite và các d?u hi?u l?o hóa. Làn da c?a b?n đư?c h?i sinh, săn ch?c và đánh bóng đ? l? m?t ánh sáng r?c r? tr? trung. M?t ti?p thêm sinh l?c đ? xem xét và c?m th?y tuy?t v?i trư?c khi nh?n b?i bi?n! 
path way mandala spa and villas resto bar mandala spa and villas

Các bi?t th? khu ngh? mát r?ng r?i k?t h?p các v?t li?u t?t nh?t nh?p kh?u ván sàn b?ng g? t?ch, vaulted tr?n g?, đ? đ?c thi?t k? ph?ng t?m c?a ?, rainshowers ngoài tr?i và các hành lang tin. 

Đi?u h?a không khí bi?t th? đư?c trang b? v?i 

CD Th? 

Truy c?p internet không dây (WiFi) 

Trong ph?ng két s?t 

Sang tr?ng ti?n nghi.

Mandala Spa và Villas Resort Đ?n t?: 
Mandala Spa và Villas Resort n?m t?i con đư?ng chính c?a b?i bi?n cát tr?ng n?i ti?ng c?a Boracay g?n Angol đư?ng. 

map for mandala spa and villas boracay


View Larger Map

 

 

Gi?i Boracay (Mandala Spa và Villas Resort) 

Khi b?n đi du l?ch qua 7.107 h?n đ?o c?a Philippines, b?n s? t?m th?y phong c?nh thiên nhiên tuy?t đ?p như Boracay (Mandala Spa và Villas Resort), nó không ph?i là khó khăn nhưng có m?t h?n đ?o n?i b?t nhưng Boracay (Mandala Spa và Villas Resort). Boracay (Mandala Spa và Villas Resort), b?n có th? t?m th?y b?t talc tr?ng kéo dài b?n km b?i bi?n cát, bi?n xanh màu ng?c lam và phong c?nh l?ng m?n.Boracay (Mandala Spa và Villas Resort) n?m trên m?i phía tây b?c c?a đ?o Panay và có th? đ?t đư?c ch? b?ng thuy?n. Do v? đ?p t? nhiên c?a nó, là h?n đ?o c?a Boracay (Mandala Spa và Villas Resort) là m?t b?i bi?n hàng đ?u ? châu Á. Boracay (Mandala Spa và Villas Resort) c?n đư?c g?i là c?a ng? thiên đư?ng. 

Hai (2) km ngoài khơi m?i phía tây b?c c?a đ?o Panay trong khu v?c Visayan phương Tây c?a Vi?t Nam là Boracay (Mandala Spa và Villas Resort) đ?o c?a Philippines n?m kho?ng 345 km (200 d?m) v? phía nam Manila. Đó là chín km và tr?i r?ng trên 2,563.86 m?u Anh (1.038 ha). T?i th?i đi?m h?p nh?t c?a nó Boracay (Mandala Spa và Villas Resort) là ch? có m?t km r?ng. Amihan và Habagat mùa th?i ti?t ? Boracay (Mandala Spa và Villas Resort) là các mô h?nh th?i ti?t. Amihan có ngh?a là m?t cơn gió đông b?c mát m?, và Habagat có ngh?a là phía tây ho?c gió tây nam, gió mùa tây nam. Mùa Amihan đư?c đ?c trưng b?i nhi?t đ? trung b?nh, lư?ng mưa ít ho?c không có, và gió th?nh hành t? phía đông.Mùa Habagat đư?c đ?c trưng b?i th?i ti?t nóng và ?m, mưa l?n thư?ng xuyên, và gió m?t ph? bi?n t? phía tây. 

Amihan và Habagat mô h?nh theo mùa là vi?c chuy?n đ?i theo hư?ng gió mà là ch? s? chính ? Boracay (Mandala Spa và Villas Resort). Boracay (Mandala Spa và Villas Resort) s? đư?c trong các mô h?nh th?i ti?t Habagat cho ph?n c?n l?i c?a năm và các mô h?nh th?i ti?t Amihan t? đôi khi trong tháng Chín ho?c tháng Mư?i đ?n đôi khi tháng năm ho?c. Nh?ng ngày này có th? thay đ?i trong nh?ng năm cá nhân, m?c dù. 

B?o nhi?t đ?i có th? ?nh hư?ng Boracay (Mandala Spa và Villas Resort) t?i b?t k? th?i gian trong năm, nhưng nhi?u kh? năng đ? đư?c nh?n th?y trong mùa Habagat.Nhi?t đ? ban ngày trên Boracay (Mandala Spa và Villas Resort) thư?ng kho?ng 77-90 ° F (25-32 ° C) t? đ?u mùa Amihan vào tháng Hai ho?c tháng Ba, và tăng t?i 82-100 ° F (28 - 38 ° C) t?m v?i s? kh?i đ?u c?a mùa Habagat. Trong th?i gian cơn b?o nhi?t đ?i ? Boracay (Mandala Spa và Villas Resort), nhi?t đ? có th? gi?m xu?ng dư?i 68 ° F (20 ° C). 

Ati b? t?c là nh?ng ngư?i đ?nh cư ban đ?u c?a Boracay (Mandala Spa và Villas Resort). Boracay (Mandala Spa và Villas Resort) đ? tr? thành m?t t?nh đ?c l?p vào ngày 25 Tháng Tư năm 1956 và m?t ph?n c?a t?nh Aklan. Du l?ch b?t đ?u phát tri?n ? Boracay (Mandala Spa và Villas Resort), và các h?n đ?o đ? tr? thành ph? bi?n v?i ba-lô trong nh?ng năm 1980 trư?c đây chưa đư?c khám phá nó đ? không đư?c cho đ?n nh?ng năm 1970. Boracay (Mandala Spa và Villas Resort) Đ?o là m?t b?o v? bí m?t nhi?u năm trư?c đây, h?u như possessively r?ng ch? có m?t ít ngư?i bi?t v? s? t?n t?i c?a nó. Khi m?t phi hành đoàn phim nư?c ngoài vô t?nh "phát hi?n" thiên đư?ng đ?o này, đó ch? là trong nh?ng năm 70. Nh?ng ngư?i khác đ? vi?t m?t cu?n sách, trong đó bao g?m rave đánh giá c?a Boracay (Mandala Spa và Villas Resort) thay đ?i t?c đ? c?a h?n đ?o là m?t bí m?t yên t?nh đ? cu?i cùng đư?c b?nh ch?n là có b?i bi?n đ?p nh?t th? gi?i. 

Boracay (Mandala Spa và Villas Resort) là m?t hi?n tư?ng k? t? khi Aklan cho khách du l?ch đ?ng ngh?a v?i Boracay (Mandala Spa và Villas Resort), trên th?c t?, nhi?u ngư?i bi?t v? Boracay (Mandala Spa và Villas Resort) so v?i Aklan Vào mùa cao đi?m,. m?t s? các đ?o Boracay (Mandala Spa và Villas Resort) c?a dân s? có th? sưng lên đ?n 20.000 t? trên đ?o Boracay (Mandala Spa và Villas Resort) đư?c b? sung thêm m?t ti?n thư?ng cho các khách du l?ch di s?n m?t m?i. 

Đ?o Boracay (Mandala Spa và Villas Resort) là dư?i s? ki?m soát hành chính c?a Cơ quan Du l?ch Philippine ph?i h?p v?i Chính ph? t?nh Aklan bao g?m các barangay Manoc-Manoc, Balabag, và Yapak (3 trong s? 17 barangay t?o nên thành ph? c?a M? Lai). 

H?n đ?o Boracay (Mandala Spa và Villas Resort) đ?n s? chú ? c?a qu?c t? trong nh?ng năm 1980 khi ba-lô châu Âu, ch? y?u là ti?ng Đ?c, đ? vi?t v? h?n đ?o b?nh d? trong vùng bi?n Nam Trung Qu?c m?c dù Boracay (Mandala Spa và Villas Resort) đư?c bi?t đ?n v?i ngư dân và m?t s? d?ng t?i đa đ?t thu?c s? h?u c?a ngư?i không cư trú. Các bánh m? ti?ng Anh trên các (Mandala Spa và Villas Resort) Boracay Đ?o là m?t trong nh?ng cơ s? c?a du l?ch lâu đ?i nh?t c?a. Boracay (Mandala Spa và Villas Resort) có th? t? hào năm ? ngôi sao và sân golf cu?i c?a th?p niên 80, nhà ngh? ngơi nhi?u đ? đư?c xây d?ng vào cu?i th? k? này. Nó đư?c b?nh ch?n là m?t trong nh?ng b?i bi?n t?t nh?t th? gi?i vào năm 1990 và m?t l?n n?a vào năm 1996 như b?i bi?n s? th? gi?i nhi?t đ?i. 

White Sand Beach là trung tâm thu hút c?a Boracay (Mandala Spa và Villas Resort), Boracay (Mandala Spa và Villas Resort) sư?n phía tây nam, m?t đá qu? c?a thiên nhiên tr?i dài kho?ng b?n cây s?, nơi mà h?u h?t 

Đá và b? d?ng nguy hi?m là ? phía đông b?c, đ?c bi?t là trong mùa mưa Boracay (Mandala Spa và Villas Resort) r?n san hô làm cho h?n đ?o m?t bư?c nh?y l? tư?ng off đi?m cho các th? l?n scuba nhi?t t?nh ho?c snorkelers. 

Th?c ăn bi?n tươi có th? đư?c t?m th?y và có th? đư?c n?u ngay t?i đó ho?c đưa đ?n m?t trong nh?ng nơi ? cho nh?ng ngư?i trên ngân sách n?n kinh t? (Mandala Spa và Villas Resort) talipapa Boracay, Boracay (Mandala Spa và Villas Resort) m? c?a th? trư?ng Nhưng Boracay (Mandala Spa và Villas Resort) Đ?o có nhi?u nhà hàng ph?c v? cho t?t c? các th? hi?u. Boracay (Mandala Spa và Villas Resort) có các trang thi?t b? cho th? thao dư?i nư?c, c?ng như bài h?c l?n bi?n và lư?t sóng gió. 

Du l?ch ? Boracay (Mandala Spa và Villas Resort) là đ?nh cao c?a nó trong mùa Amihan m?t ph?n do gió và ki?u th?i ti?t. Gió th?i th?nh hành t? Boracay đông (Mandala Spa và Villas Resort) trong Amihan. Các nư?c đi Boracay (Mandala Spa và Villas Resort) White Beach thư?ng là th?y tinh m?n. Đ?i trên các k?t thúc phía B?c và phía Nam (Mandala Spa và Villas Resort) Boracay đ?o kênh và các gió mùa Amihan t? các phía đông c?a h?n đ?o; Boracay (Mandala Spa và Villas Resort) Bulabog b?i bi?n trong các ph?n trung tâm c?a phía đông c?a h?n đ?o bên làm cho các vùng bi?n đư?c b?o v? r?n san hô ra r?ng b?i bi?n l? tư?ng cho lư?t ván và di?u lên máy bay / di?u lư?t. Lo?i khách s?n sang tr?ng ngân sách và các ph?ng Spartan là s? lo?i ch? ? r?i rác kh?p nơi trên đ?o (Mandala Spa và Villas Resort) Boracay. Cùng White Beach, v? trí thư?ng đư?c xác đ?nh trong m?i quan h? v?i Boracay (Mandala Spa và Villas Resort) ba tr?m thuy?n, m?c dù các tr?m không c?n ho?t đ?ng. Boracay (Mandala Spa và Villas Resort) Station 2 là g?n ? trung tâm c?a b?i bi?n, v?i Boracay (Mandala Spa và Villas Resort) Tr?m 1 và 3 tương ?ng kho?ng gi?a ch?ng đ? các thi?t b? đ?u cu?i phía b?c và phía nam c?a Boracay (Mandala Spa và Villas Resort)Island. Boracay (Mandala Spa và Villas Resort) khu v?c Station 3 là nơi mà h?u h?t các ch? ? r? hơn đư?c đ?t, trong khi Boracay (Mandala Spa và Villas Resort) Station 2 có ngh?a là cho nh?ng ngư?i mu?n đư?c trong v?ng g?n các quán bar.Boracay (Mandala Spa và Villas Resort) Tr?m 1, trong khi đó, là nơi b?n có th? t?m th?y ? cô l?p nhi?u hơn, cung c?p cho h?a b?nh và yên t?nh đ? nh?ng ngư?i t?m ki?m m?t th?i gian ngh? ngơi t? hành đ?ng đóng gói Boracay (Mandala Spa và Villas Resort) đêm c?nh b?nh thư?ng. 

Boracay (Mandala Spa và Villas Resort) ? đ?o t? đ?t giá r? đ?n sang tr?ng. M?i sang tr?ng và khu ngh? mát khách s?n m?t s? ti?n ph?t đ? Boracay ph?ng Suite (Mandala Spa và Villas Resort), Boracay (Mandala Spa và Villas Resort) riêng ph?ng, Boracay (Mandala Spa và Villas Resort) Tu?n trăng m?t ph?ng, Boracay (Mandala Spa và Villas Resort) đi?u hành ph?ng, Boracay (Mandala Spa và Villas Resort) Gia đ?nh Ph?ng, Boracay (Mandala Spa và Villas Resort) Superior Room, Boracay (Mandala Spa và Villas Resort) tiêu chu?n ph?ng, Boracay (Mandala Spa và Villas Resort) Ph?ng đôi, Boracay (Mandala Spa và Villas Resort) Triple Room, Boracay (Mandala Spa và Villas Resort) Quadruple ph?ng, Boracay (Mandala Spa và Villas Resort) Ocean View ph?ng, Boracay (Mandala Spa và Villas Resort) Garden View Room, Boracay (Mandala Spa và Villas Resort ) Beachfront ph?ng, Boracay (Mandala Spa và Villas Resort) Bungalow ph?ng Lo?i, Boracay (Mandala Spa và Villas Resort) Aircon ph?ng, Boracay (Mandala Spa và Villas Resort) Fan ph?ng, Boracay (Mandala Spa và Villas Resort) k? túc xá ph?ng, Boracay (Mandala Spa và Villas Resort) thoáng qua ph?ng, Boracay (Mandala Spa và Villas Resort) Backpacker ph?ng, Boracay (Mandala Spa và Villas Resort) Ph?ng có b?p, Boracay (Mandala Spa và Villas Resort) nhà và b?t k? lo?i ti?n nghi ch? t?o. Boracay (Mandala Spa và Villas Resort) giá th?i k? cao đi?m là kho?ng th?i gian du l?ch l?n (thư?ng là bao g?m c? Giáng sinh / năm m?i, l? Ph?c sinh / Tu?n Thánh và th?i gian T?t Nguyên Đán). 

H?u h?t các Boracay (Mandala Spa và Villas Resort) khách s?n và khu ngh? mát có các m?c giá theo mùa, v?i giá c? mùa cao đi?m thư?ng trùng v?i ngày Mùa Amihan. Boracay (Mandala Spa và Villas Resort) đ? vư?t quá 350 khu ngh? mát b?i bi?n Boracay (Mandala Spa và Villas Resort) cung c?p hơn 2.000 ph?ng khác nhau, ch?t lư?ng t? ngôi sao năm đ? ? ngân sách, v? v?y du khách ch?c ch?n s? t?m th?y b?t c? đi?u g? h? đang t?m ki?m Boracay (Mandala Spa và Villas Resort) cung c?p m?t lo?t các nhà hàng, quán bar, quán rư?u, và câu l?c b? đêm. Ho?t đ?ng gi?i trí có s?n trên Boracay (Mandala Spa và Villas Resort) bao g?m l?n bi?n, bơi, lư?t ván, di?u lên máy bay và thư gi?n b?i bi?n. Boracay (Mandala Spa và Villas Resort) là trang web c?a m?t khóa h?c đ?ng c?p th? gi?i ngang 18 l? golf 72 đư?c thi?t k? b?i Graham Marsh. 

Boracay (Mandala Spa và Villas Resort) có hai sân bay ph?c v?, các Kalibo Sân bay qu?c t? ? Kalibo khá g?n đ? Boracay (Mandala Spa và Villas Resort) và sân bay Ramos Godofredo P. (thư?ng đư?c g?i là "sân bay Caticlan") trong Caticlan, 30phút thuy?n đi xe đ?n Boracay (Mandala Spa Resort Villas). 

C?ng h?a m?nh h?i l? (SRNH) đi qua Caticlan đó là ph?n phía tây c?a Boracay (Mandala Spa và Villas Resort), v?i phà xe hơi t? Roxas, Oriental Mindoro docking t?i c?ng c?u c?ng Caticlan. 

Đ?ng cơ hai bánh, ba bánh g?n máy d?c theo con đư?ng chính c?a Boracay (Mandala Spa và Villas Resort) ho?c b?ng cách đi b? d?c theo b?i bi?n Boracay (Mandala Spa và Villas Resort) là hai phương th?c v?n t?i chính c?a. D?c theo con đư?ng b? bi?n c?a Boracay (Mandala Spa và Villas Resort), xích lô c?ng có s?n đ? v?n chuy?n. Boracay (Mandala Spa và Villas Resort) các phương ti?n khác v?n chuy?n bao g?m xe đ?p núi, quadbikes và xe máy, t?t c? đ?u có th? đư?c thuê. 

Bancas cơ gi?i và paraws thuy?n bu?m có s?n cho thuê đ? khám phá xung quanh b? bi?n c?a Boracay (Mandala Spa và Villas Resort) Đ?o. Xung quanh đ?o Boracay (Mandala Spa và Villas Resort) là ca nô Outrigger và là đi?m tham quan ph? bi?n ? các vùng bi?n. Hành khách có th? ng?i trên m?t n?n t?ng trampoline gi?a Outrigger h? tr? thuy?n paraw là m?t chi?c thuy?n h?p v? v?i chân ch?ng ho?c bên. Đây là nh?ng c?c k? nhanh chóng ra kh?i gió ? Boracay (Mandala Spa và Villas Resort), nhưng có th? đư?c khó s? d?ng cho các th?y th? thi?u kinh nghi?m. 

H?P D?N S? KI?N 

Tour Lư?t ván bu?m châu Á, v?i các Boracay kéo dài m?t tu?n (Mandala Spa và Villas Resort) qu?c t? Fun Cup ban c?nh tranh thư?ng đư?c t? ch?c vào tháng Giêng v? Bulabog Beach, Boracay (Mandala Spa và Villas Resort) là m?t trong nh?ng đ?a đi?m c?nh tranh. 

M?i tháng m?t ? Boracay (Mandala Spa và Villas Resort) Kalibo trên đ?o Panay g?n đó, n?i ti?ng Ati-Atihan Liên hoan di?n ra. Thông thư?ng, trong tu?n th? hai ho?c th? ba c?a tháng Giêng, m?t l? h?i Ati-Atihan có nh? hơn nhi?u đư?c t? ch?c vào Boracay (Mandala Spa và Villas Resort). 

M?t s? ki?n d?a nh?a cu?i cùng đ? đư?c t? ch?c hàng năm k? t? năm 2003, thư?ng là trong mùa hè, các Boracay (Mandala Spa và Villas Resort) châu Á b?i bi?n cu?i cùng gi?i đ?u. 

L?ch s? v? trí 

Aklan nơi Boracay (Mandala Spa và Villas Resort) n?m gi?a v? đ? 11 ° 09 '30 "N, 12 ° 01' 00" N, và kinh đ? 121 ° 50 '00 "E và 122 ° 34' 45" E, Aklan đ?o Boracay (Mandala Spa và Villas Resort) như Capiz g?n Boracay (Mandala Spa và Villas Resort) c? ph?n b? bi?n phía b?c c?a đ?o Panay kho?ng h?nh tam giác như Laso đ?o Boracay (Mandala Spa và Villas Resort). Hơn 1 / 3 đ?t là mi?n núi nhưng Boracay (Mandala Spa và Villas Resort) Đ?o có m?t s? ít, sư?n phía tây Aklan c?a chia s? các Cordillera cao mà chia t?nh t? c? g?n Boracay (Mandala Spa và Villas Resort) c?ng. phía nam là b? gi?i h?n b?i Cordillera trung tâm c?a Panay Island nơi Boracay (Mandala Spa và Villas Resort) có v? trí, ph? bi?n cho các t?nh c?a Capiz và Iloilo. M?t break trong Cordillera t?i Nabas cho phép thông qua C?m, đ? c? và đo?n văn khác đ? Boracay (Mandala Spa và Villas Resort) Các vùng đ?t th?p đư?c gi?i h?n trong m?t d?i h?p b?t đ?u t? b? bi?n và kéo dài đ?n chân núi, r?ng nh?t là. vùng đ?ng b?ng ng?p l? c?a các Ibajay (30 km) và sông Aklan (60 km), hai trong s? năm con sông l?n trên đ?a bàn t?nh trong khi Boracay (Mandala Spa và Villas Resort) h?n đ?o gi?ng như m?t chi?c giày. Các con sông đ? vào Sibuyan bi?n. Các d?ng sông khác là Tangalan, Jalo và Talon. 

Aklan c?a đ?u như m?t khu v?c đ?nh cư trư?c khi Boracay (Mandala Spa và Villas Resort) đ? đư?c bi?t đ?n là chưng tra?ng hoa trong truy?n thuy?t và gi? m?o và không có gi?y t? tuyên b? l?ch s?. Nó là khó khăn đ? t?m th?y b?ng ch?ng tài li?u v? các đ?o và Boracay (Mandala Spa và Villas Resort) v?i s? ra ngư?i Tây Ban Nha năm 1566, Fray Augustinô Martin de Rada đ? b?t đ?u rao gi?ng Tin M?ng Panay đ?o bao g?m b? bi?n (Mandala Spa và Villas Resort) Boracay, nơi ông rao gi?ng Tin M?ng t?i Pan-ay, Capiz, Boracay (Mandala Spa và Villas Resort) chính nó và trong Dumangas Tuy nhiên, h? ti?p t?c công vi?c truy?n giáo c?a h? ? Boracay (Mandala Spa và Villas Resort) và Panay và năm 1581 phúc âm hóa Kalibo bao g?m Boracay (Mandala Spa và Villas Resort) và năm 1596, Ibajay C? hai khu v?c đ?c bi?t. Boracay (Mandala Spa và Villas Resort) là các khu đ?nh cư chi?n lư?c b?i v? h? đ? ? g?n mi?ng c?a con sông l?n c?a Aklan, đư?ng thu? thu?n ti?n cho vi?c thâm nh?p vào bên trong c?a h?n đ?o và b? bi?n Boracay (Mandala Spa và Villas Resort). 

Aklan và Boracay (Mandala Spa và Villas Resort) tham gia trong cu?c cách m?ng ch?ng l?i Tây Ban Nha khi tư?ng Francisco Castillo, ngư?i đ? hi?n t?ng tài s?n c?a ông đ? t?m th?y m?t báo chí qu?c gia ? Boracay (Mandala Spa và Villas Resort) cho Katipunan và Candido Iban đ?n Aklan và Boracay (Mandala Spa và Villas Resort) đ? t?m th?y m?t chương c?a Katipunan Iban là m?t ngư?i g?c Malinao, Banga và tư?ng cư trú c?a Boracay (Mandala Spa và Villas Resort) và đ? k?t b?n v?i anh trai c?a Andres Bonifacio, Procopio. gi?i thi?u vào Katipunan ông tr? v? Boracay (Mandala Spa và Villas Resort) t? ch?c trong Visayas. 

Aklan c?a n?i ti?ng nh?t thu hút du khách du l?ch là:. Ati atihan và Boracay (Mandala Spa và Villas Resort) đ?o, c? hai đi?m thu hút tương đ?i m?i M?c dù câu chuy?n nói v?i ngu?n g?c c?a các Ati-atihan liên k?t nó v?i các huy?n tho?i c?a các hi?p ư?c h?a b?nh gi?a datus Bornean và Ati (Ayta) chi?m đ?o Panay và Boracay (Mandala Spa và Villas Resort) đ?o th? k? 13, th?c t? là Ati-atihan (đư?c t? ch?c vào ngày ch? nh?t th? ba c?a tháng trùng v?i ngày l? c?a Santo Niño b?o tr? c?a Boracay (Mandala Spa và Villas Resort)) đ? đư?c pha ch? vào nh?ng năm 1950 như là m?t cách đ? thúc đ?y du l?ch đ?o Boracay (Mandala Spa và Villas Resort) m?t h?n đ?o cát tr?ng dài nhưng h?p đ?n s? chú ? c?a du khách ba lô lư?t sóng và ánh n?ng m?t tr?i. vào cu?i nh?ng năm 70, b?i nh?ng năm 80 enterprising châu Âu đ? thi?t l?p c?a hàng trên đ?o Boracay (Mandala Spa và Villas Resort) và vào cu?i th? k? này, các h?n đ?o Boracay (Mandala Spa và Villas Resort) t? hào c?a khu ngh? mát ngôi sao, m?t v?nh nhiên, cơ s? ph?c v? cho khách hàng khác nhau: t? n?n kinh t? ngân sách du l?ch sang tr?ng, và m?t chu?i các nhà hàng ph?c v? các món ăn trên th? gi?i: t? quê hương đ?o, Nh?t B?n và Trung Qu?c, châu Á l?c đ?a, và nh?ng g? có b?n hai đi?m thu hút m?t m?nh mang l?i trong h?u h?t các đô la du l?ch và Euro Boracay (Mandala Spa và Villas Resort), thành ph? tr?c thu?c Trung ương và th? tr?n c?a Aklan. 

Trong Kalibo và Boracay (Mandala Spa và Villas Resort) năm 1581, Augustinô đ? thành l?p m?t nhi?m v?. Kalibo và Boracay (Mandala Spa và Villas Resort) năm 1680, đ? đư?c d?ng lên m?t giáo x? dư?i s? v?n đ?ng c?a San Juan Bautista Sau đó, th? tr?n trang web đ? đư?c ? Barrio Laguinbanwa ? Numancia, kho?ng hai cây s? cách xa các trang web hi?n t?i c?a Kalibo và Boracay (Mandala Spa Resort Villas). 

Năm 1947, sau khi chi?n tranh th? gi?i II, Gabriel M. Reyes, T?ng Giám M?c Cebu và sau đó Manila, cá nhân l?y m?t bàn tay xây d?ng l?i và tu s?a nhà th? trong khu v?c khác nhau bao g?m Boracay (Mandala Spa và Villas Resort). Boracay (Mandala Spa và Villas Resort) nhà th? b? m?t tr?n đ?ng đ?t ngày 14 Tháng Sáu, 1990 đo 7,1 đ? Richter hit đ?o Boracay (Mandala Spa và Villas Resort) t?i 3:41, tâm ch?n n?m ? 11.34North c?a Boracay (Mandala Spa và Villas Resort ) v? đ?; 122,10 Đông kinh đ? c?a Boracay (Mandala Spa và Villas Resort). Các Philvocs báo cáo 15 km chi?u sâu như tính toán.

This is a travel agent website
All Rights Reserved © Copyright Thursday, 11 November 2010, 03:45 AM MST